Bløderfondet

Bløderfondet er en stiftelse opprettet av Foreningen for blødere i Norge (FBIN). Stiftelsen har som formål: å arbeide til beste for blødere og deres familier, primært i Norge. Stiftelsen kan yte finansiell støtte til forskning knyttet til blødersykdom, bedring av behandlings- og omsorgstilbud for blødere, kompetanseheving for helsepersonell som arbeider med blødersykdommer, velferdstiltak for blødere, og støtte til enkeltpersoner/familier i forbindelse med arrangement i regi av FBIN.

Søk om støtte for deltakelse på sommerleiren

Formålet med feriefondet er å kunne tilby bløderne og bløderfamilier som har spesielle behov, tilskudd til deltakelse på sommerleir arrangert av FBIN. Dette formålet blir nå ivaretatt av Bløderfondet.

Ved vurdering av søknadene blir det foretatt en helhetsvurdering av søkernes sosiale, økonomiske og medisinske situasjon, Det kan blant annet legges vekt på om noen har vært gjennom en spesielt vanskelig periode og om deltakelse på leir blir spesielt kostbart på grunn av stor reiseavstand, mange familiemedlemmer osv. Det skal spesielt legges vekt på situasjonen til bløderen i familien.

Søknadene vil bli konfidensielt behandlet av arbeidsutvalget i fondet.
Søknadsfristen er samme som for årets sommerleir.

Til mulige søkere i helsevesenet

Styret i Bløderfondet oppfordrer leger, sykepleiere og annet helsepersonell som arbeider med blødersykdommer, til å søke fondet om støtte til f.eks. forskning, videreutdanning, kurs, konferanser eller andre tiltak som kan komme personer med blødersykdommer og deres familier til gode. Stiftelsen kan blant annet yte finansiell støtte til:

• forskning knyttet til blødersykdom
• bedring av behandlings- og omsorgstilbud for blødere
• kompetanseheving for helsepersonell som arbeider med blødersykdommer

Søknad kan sendes per epost til: langviktrond@gmail.com