Bløderfondets vedtekter

Etter endringer gjort av stiftelsens styre 30. mai 2018

 § 1
Institutt for hemofili ble opprettet av Foreningen for blødere i Norge (FBIN) i 1969 og godkjent som en frittstående helseinstitusjon av Sosialdepartementet 9. desember 1970 i henhold til lov av 19. juni 1969 om sykehus m.v. Stiftelsen skiftet i 1973 navn til Institutt for blødere. Med virkning fra 1. april 2002 ble stiftelsens navn endret til Bløderfondet. 1. januar 2002 ble stiftelsens virksomhet som medisinsk og sosialmedisinsk kompetansesenter for blødere overdratt til Staten. Med virkning fra 2004 ble feriefondet innlemmet i Bløderfondet. 

Grunnkapitalen utgjør NOK 445.000,- firehundreogførtifem-tusen kroner. 

§ 2
Stiftelsens formål er å arbeide til beste for blødere og deres familier, primært i Norge. Stiftelsen kan yte finansiell støtte til forskning knyttet til blødersykdom, bedring av behandlings- og omsorgstilbud for blødere, kompetanseheving for helsepersonell som arbeider med blødersykdommer, velferdstiltak for blødere og Foreningen for blødere i Norge (FBIN) og støtte til enkeltpersoner/familier i forbindelse med arrangement i regi av FBIN.

§ 3
Stiftelsen ledes av et styre på 5 personer. Styremedlemmer og numeriske vararepresentanter velges av landsmøtet i Foreningen for blødere i Norge (FBIN) etter innstilling fra styret i FBIN. Styret velger selv leder, nestleder og sekretær blant representantene (arbeidsutvalg). Styret velger kasserer dersom regnskapsfunksjonen ikke ivaretas av ansatt eller engasjert regnskapsfører/forretningsfører. Styremedlemmer og vararepresentanter velges for 4 år om gangen. Representanter kan gjenvelges.

§ 4
Styret sammenkalles når styreleder finner det nødvendig eller når minst to styremedlemmer krever det. Det skal avholdes minst to møter hvert år. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene eller deres vararepresentanter er til stede. Styrets beslutninger fattes med simpelt flertall når ikke annet er bestemt i vedtektene. I tilfelle stemmelikhet, gjør leders stemme utslaget. Over styrets forhandlinger føres protokoll.

§ 5
Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 6
Av de tidligere års kapitalavkastning skal styret, så sant bestemmelsen i § 5 tillater det, foreta utbetalinger til formål som er i samsvar med § 2. Arbeidsutvalget behandler søknader og tildeler midler til enkeltpersoner. En del av beløpet som styret vedtar utbetalt skal tildeles Foreningen for blødere i Norge (FBIN). Det resterende tildeles personer, foreninger eller institusjoner etter søknad. Dersom det ikke foreligger søknader om midler, eller styret ikke innvilger søknadene, kan styret etter eget initiativ vedta utbetaling til et formål, eller midlene kan tilfalle stiftelsens formue.

§ 7
For at en søknad om tildeling av midler fra stiftelsen skal godkjennes skal søkeren normalt være en norsk person, forening eller institusjon. Midler kan likevel tildeles utenlandske søker i særskiltetilfeller. 

Privatpersoner med blødersykdom eller deres nærmeste familie som befinner seg i en særlig vanskelig situasjon som en følge av sykdommen, kan søke om tildeling av midler. Opplysninger om navn på søkere og informasjon i søknadene behandles konfidensielt. Opplysninger om hvem som er tildelt midler og til hvilket formål offentliggjøres i stiftelsens årsberetning, men dette gjelder ikke navn på privatpersoner som er tildelt midler.

§ 8
Styret vedtar budsjett for kommende år og regnskap og årsberetning for det avsluttede år.

§ 9
Styret kan ansette eller engasjere sekretær og/eller forretningsfører og fastsetter lønn for disse funksjonene. Lønnsutgiftene skal tas av kapitalens utbytte og skal ikke gå ut over bestemmelsene i § 5. 

Styret engasjerer revisor og fastsetter lønn og styrets godtgjørelse. 

§ 10
Endringer i disse vedtektene kan skje hvis 2/3 av styrets representanter er enige om endringene. Innkallelse til møter for behandling av endringer i vedtektene skal skje skriftlig med angivelse av endringsforslaget og med minst 1 måneds varsel. Endringsforslag skal sendes styret i FBIN til uttalelse. Hvis ikke samtlige representanter er til stede eller representert vedd vararepresentant og de fraværende ikke skriftlig har gitt styret underretning om sitt standpunkt, blir nytt møte å innkalle skriftlig med minst 1 måneds varsel. På det nye møtet avgjøres endringsforslaget med 2/3 flertall blant de møtende. 

§ 11
Oppløsning av stiftelsen kan bare besluttes på samme måte som foran bestemt for endringsvedtak, og bare etter godkjenning fra stifteren Foreningen for blødere i Norge (FBIN) ved 2/3 flertall på landsmøte. 

Stiftelsens midler etter oppløsningen kan bare anvendes i samsvar med stiftelsens formål eller til andre tiltak for blødere. 

Bløderfondet (org.nr. 971 525 878)

Tilbake til Bløderfondet