Vedtekter

Etter endringer foretatt på ekstraordinært landsmøte 8. desember 2018

§ 1 Foreningens navn er ”Foreningen for blødere i Norge”.

§ 2 Foreningen er en landsomfattende organisasjon for blødere og alle som er interessert i deres sak, og står tilsluttet Verdensforbundet for blødere – World Federation of Hemophilia/WFH. Foreningen vil opprettholde et nært sam­arbeid med helsevesenet, Oslo, og utenlandske organisasjoner for blødere, til fremme av foreningens formål, som er å utøve en rådgivende, opp­lysende og hjelpende virksomhet til alle blødere og deres familier, spre kunn­skap om blødersykdommene til hjelp for bløderne og å arbeide for blødernes sak hos myndigheter, sykehus og andre institusjoner.

§ 3 Rett til medlemskap av foreningen har alle blødere og deres pårørende og andre privatpersoner med interesse for blødernes medisinske og/eller sosiale problemer. Medlemskap skal kunne tegnes individuelt eller som familiemedlemskap. Et familiemedlemskap omfatter foruten hovedpersonen også ektefelle/samboer og barn under 18 år. Firmaer, organisasjoner og andre institusjoner kan tegne institusjonsmedlemskap med begrensede medlemsrettigheter.

§ 4 Medlem av foreningen skal betale en årlig kontingent som fastsettes av lands­møtet. Styret kan i særlige tilfeller innvilge fritt medlemskap.

§ 5 Foreningens daglige ledelse ivaretas av et styre som består av leder, 6 styre­medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret velges av landsmøtet, og hvert styre­medlem velges for 4 år. Minst halvparten av styremedlemmene velges på hvert landsmøte. Dersom det velges 4 eller flere styremedlemmer på samme lands­møte skal kun 3 velges for 4 år, mens resten velges for 2 år. Hvem som skal velges for 2 år avgjøres ved loddtrekning etter at personvalget er foretatt. Varamedlemmene velges for 2 år. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Medlemmer med blødersykdom og deres pårørende skal til enhver tid utgjøre flertallet i de styrende organer i foreningen nasjonalt, regionalt og lokalt.

§ 6 Foreningens leder velges av landsmøte for 2 år. Foreningens styre konstituerer seg selv med nestleder, kasserer og sekretær.

§ 7 Styret engasjerer registrert eller statsautorisert revisor for ettersyn av styrets disposisjoner og foreningens regnskap.

§ 8 Foreningens regnskapsår faller sammen med kalenderåret. Regnskapet avsluttes og revideres innen 1. april.

§ 9 Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal holdes hvert annet år innen utgangen av september måned, på sted som fast­settes av styret. Dersom styret finner det hensiktsmessig å kombinere lands­møtet med annet arrangement, skal det likevel være anledning til det på annen tid av året. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av styret når det oppstår situasjoner som etter styrets eller revisors oppfatning er av en slik karakter at landsmøte bør ta stilling til dem. Styret må innkalle til ekstraordinært lands­møte når minst 20 % av medlemmene krever det.

§ 10 Adgang til landsmøtet har alle som er medlemmer av foreningen. Dette gjelder likevel ikke institusjonsmedlemmer.
Innkallelse med saksliste skal sendes medlemmene senest 1 måned før landsmøtet.

§ 11 Medlemmer som ønsker å ta opp spesielle saker på landsmøtet må sende skriftlig melding om dette til styret senest 14 dager før møtet.

§ 12 Ved avstemning på landsmøtet har alle fremmøtte medlemmer over 16 år tale-og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant. Et familiemedlemskap gir rett til inntil 2 stemmer. Forandringer i lovene krever 2/3 flertall. Beslutning om foreningens opphør krever 2/3 flertall på 2 etter hverandre følgende landsmøter, og forslag om dette må være oppført på sakslista.

§ 13 En valgkomité forbereder valg av FBINs styre i samsvar med paragraf 5 og 6. Komitéens forslag til nytt styre med presentasjon av kandidatene sendes med­lemmene sammen med innkallingen til landsmøtet. Valgkomitéen velges av landsmøtet og fungerer frem til det følgende ordinære landsmøte. Komitéen skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomitéen konstituerer seg selv og velger komitéleder. Medlemmer som selv ønsker å stille til valg går ut av valgkomitéen.

§ 14 FBINs medlemmer kan danne lokalforeninger i avgrensede, geografiske områder. Lokalforeningene fungerer som selvstendige enheter.

§ 15 Ved opphør av foreningen skal midlene gå til Bløderfondet, og om dette ikke eksisterer anvendes i samsvar med Bløderfondets formål eller til andre tiltak for blødere.