Vedtekter medisinsk fagråd

Vedtatt på landsmøte 21. september 2006

 1. Fagrådets hovedmål er å arbeide for en best mulig medisinsk og sosialmedisinsk behandling av blødere. Fagrådet skal:
  1. være et møtested mellom FBIN og medisinskfaglig personale som arbeider med eller interesserer seg for bløderbehandling
  2. være en arena for erfarings- og meningsutveksling
  3. gi råd til FBIN i medisinskfaglige spørsmål
  4. kunne vedta uttalelser om emner som angår bløderbehandling
 2. Fagrådets leder velges av FBINs landsmøte for 2 år. I tillegg møter FBINs leder eller nestleder på fagrådets møter.
 3. Forøvrig velges ikke faste medlemmer av fagrådet. Invitasjon til møtedeltakelse kan sendes ut til personer som er sentrale i behandling av norske blødere og annet medisinskfaglig personale som er interessert i bløderbehandling. Styre i FBIN kan, om man finner det hensiktsmessig, likevel oppnevne inntil 4 faste medlemmer av fagrådet.
 4. Fagrådet velger selv sekretær.
 5. Fagrådet skal ha minst to møter pr. år. Godkjente møtereferat sendes FBIN og er offentlige. Fagrådet lager toårsberetning om sin virksomhet som leveres FBIN senest 6 uker før FBINs landsmøte.
 6. FBIN dekker fagrådets utgifter.
 7. Endringer i vedtektene kan gjøres av FBINs årsmøte.

Tilbake til medisinsk fagråd