Grunnskole

For å kunne gi et så godt tilbud som mulig, er det viktig at skolen får vite om barnets blødersykdom. SSDs erfaring er at den beste måten å skape trygghet på, både for eleven og skolens personale, er informasjon om sykdommen og et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen. Senter for sjeldne diagnoser gir derfor tilbud om skolebesøk. I samarbeid med foreldrene gis informasjon om blødersykdommen og det som eventuelt er spesielt for eleven. Et slikt informasjonsbesøk kan gjentas ved skifte av skole eller stor utskiftning av lærerpersonalet.

Hvorvidt de andre elevene i klassen bør informeres om at en elev har blødersykdom, er et spørsmål som må avgjøres i samarbeid med eleven og foreldrene. På grunn av blødning kan eleven i perioder ha forbigående nedsatt funksjonsevne. Når medelever kjenner til sykdommen er det mindre grunnlag for erting og spekulasjoner. Senter for sjeldne diagnoser bistår derfor gjerne elev/foreldre med informasjon til klassen.

Taushetsplikt

Opplæringslovas § 15-1 inneholder en bestemmelse som pålegger skolen taushetsplikt. Dette gjelder også opplysninger som skolen får fra foreldre, lege eller andre for å tilrettelegge en god skolesituasjon for den eleven det gjelder.

Tilrettelegging

Ved valg av klasserom bør man ta med i vurderingen at eleven ved en akutt blødning kan bli forbigående hemmet i gangfunksjonen. Skulle eleven få en behandlingstrengende blødning i skoletiden, er det praktisk at telefonnummer til foreldre og eventuelt behandlingssted er tilgjengelig. Ved lengre turer og leirskole bør læreren vite hvor nærmeste behandlingssted er og ta kontakt dit på forhånd. SSD hjelper gjerne til med dette.

I de aller fleste tilfellene vil det ikke være behov for ytterligere tiltak i forbindelse med skolegangen.

Gymnastikk

En elev med en blødersykdom kan delta i undervisning og opplæring på lik linje med andre barn og unge, også i gymnastikk. Fysisk aktivitet er meget viktig for å styrke ledd og muskler. Men kontaktidretter som fotball, håndball o.l. må unngås. Undervisningen må tilpasses slik at eleven med blødersykdom ikke blir tatt ut av fellesskapet.

Fravær

Med den behandlingen som er tilgjengelig i dag har elever med blødersykdom vanligvis ikke større fravær eller mer problemer på skolen enn andre elever.

De som allikevel har behov for spesialundervisning, får dette etter sakkyndig vurdering av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Dette er hjemlet i Barnehageloven og Opplæringslova.

Skyss

Det er naturlig for barn og ungdom å komme seg til og fra skolen på egenhånd, men til tider kan enkelte elever ha behov for skoleskyss. Er eleven bevegelseshemmet for kortere eller lengre tid, skal kommunen sørge for skoleskyss, jfr. Opplæringslova § 7-3. Det vil bli en vurdering i det enkelte tilfelle om skyssen skal skje ved offentlige kommunikasjonsmidler eller på annen måte. Behov for skoleskyss må dokumenteres med legeattest.