Barnehage

Småbarnstiden er en utfordring for de fleste familier. Blødersykdom gir en tilleggsbelastning som kan medføre en del engstelse og usikkerhet i småbarnstiden. Dette kan lett føre til overbeskyttelse og særbehandling. I barnehagen må barnet forholde seg til andre barn og lære seg å dele på oppmerksomheten til førskolelærerne og assistentene, noe som kan bidra til å forebygge overbeskyttelse og særbehandling.

Vanlige aktiviteter i barnehage medfører ikke økt sjanse for blødninger og blødersykdom er ikke til hinder for å gå i vanlig barnehage uten spesiell tilrettelegging.

I barnehagen skal barna kunne utvikle seg fysisk, psykisk og sosialt ut fra egne forutsetninger under trygge forhold. Barnehagepersonalet er utdannet for å ivareta barns behov generelt, men trenger i tillegg informasjon om det enkelte barn. Det er derfor viktig at personalet vet om blødersykdommen og har tilstrekkelige kunnskaper til å kunne ta vare på barnet dersom blødninger skulle oppstå. Senter for sjeldne diagnoser (SSD) tilbyr derfor besøk i barnehagen, hvor man i samarbeid med foreldrene gir informasjon om blødersykdommen og det som er spesielt for barnet. Foreldrene bør derfor i god tid før barnehagestart ta kontakt med SSD dersom de ønsker et slikt besøk. Besøket kan gjentas dersom barnet skifter barnehage eller ved store utskiftninger av personalet.

Opptak

Ved opptak i kommunale barnehager gis barn med funksjonshemming fortrinnsrett, jfr. Barnehagelovens § 13. I denne sammenheng regnes blødersykdom som en funksjonshemming. Det må dokumenteres at barnet har blødersykdom. SSD er behjelpelig med legeerklæring, og evt. andre vedlegg til søknaden. Nærmere opplysninger om opptaksregler og søknadsfrister fås ved henvendelse til kommunen. Blødersykdom gir ikke automatisk rett til friplass. Reglene for friplass varierer i de forskjellige kommuner.

I de fleste kommuner er det i tillegg private barnehager. Her kan opptakskriterier og søknadsfrister variere noe i forhold til de kommunale barnehagene. Nærmere opplysninger om dette får en ved henvendelse til den enkelte barnehage.

Taushetsplikt

All informasjon barnehagen har om barnet er underlagt taushetsplikt i henhold til Barnehagelovens § 20.

Tilrettelegging

Vanligvis trengs ingen spesiell tilrettelegging i barnehagen. For barn med blødersykdom gjelder de samme forsiktighetsregler som for andre barn. Når barnehagen skal på tur er det imidlertid lurt å ha med vogn, tralle eller lignende i tilfelle blødning.

Det er viktig at personalet vet hvor de skal henvende seg dersom akutte blødninger oppstår. Dette må avklares med foreldrene. Dersom barnehagen har ansvar for å følge barnet til behandling, må barnehagen være tilstrekkelig bemannet for dette. Navn og telefonnummer til foreldrene og behandlingsinstans bør være lett tilgjengelig.