Videregående skole

I dag har alle mellom 16 og 19 år rett til 3-årig videregående opplæring som kan føre fram til en yrkes- eller studiekompetanse. Trenger eleven lengre tid, f. eks. på grunn av kronisk sykdom, må det søkes spesielt om dette jfr. Opplæringslova § 3-1. Dersom det av medisinske eller sosialmedisinske grunner viser seg vanskelig å følge undervisningen på vanlig måte, kan det søkes etter at skoleåret har startet.

Mer utfyllende opplysninger og veiledning om dette får man hos rådgiver på skolen, som også kan gi råd og veiledning i forbindelse med valg av utdannelse og yrke.

Senter for sjeldne diagnoser kan, dersom elev og foreldre ønsker det, være behjelpelig med legeattest og eventuelle vedlegg til søknader.