Innkalling til ekstraordinært landsmøte 31. august

Styret innkaller med dette til ekstraordinært landsmøte i Foreningen for blødere i Norge

Sted:   Thomles gate 4, 0270 OSLO
Tid:   31. august 2019 kl. 13.00

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har pålagt Foreningen for blødere i Norge å justere to av paragrafene i foreningens vedtekter, ellers kan foreningen risikere å miste tilskuddsberettigelsen. Tilskuddet er en viktig inntekt for foreningen, det er derfor viktig at vi etterkommer disse vedtektsendringene. For å gjennomføre vedtektsendringene må det innkalles til ekstraordinært landsmøte.

Teksten i vedtektenes §12 er i dag som følger:
Ved avstemninger på landsmøtet har alle fremmøtte medlemmer over 16 år stemmerett. Et familiemedlemskap gir rett til inntil 2 stemmer. Forandringer i lovene krever 2/3 flertall. Beslutning om foreningens opphør krever 2/3 flertall på 2 etter hverandre følgende landsmøter, og forslag om dette må være oppført på sakslista.

Styret foreslår følgende endring av første setning i vedtektenes §12:
Ved avstemning på landsmøtet har alle fremmøtte medlemmer som har fylt 15 år tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant.

Den øvrige teksten i §12 videreføres uendret.

Teksten i vedtektenes §14 er i dag som følger:
FBINs medlemmer kan danne lokalforeninger i avgrensede, geografiske områder. Lokalforeningene fungerer som selvstendige enheter.

Styret foreslår følgende tekst til ny §14:
Det kan etableres lokale foreninger med egne styrer. De lokale foreningene er underlagt foreningens vedtekter og de retningslinjer som er vedtatt. Lokale foreninger må godkjennes av styret. Styret i lokalforeningene velges på lokalforeningenes årsmøte. De lokale foreningene skal sende årsberetning og regnskap til styret innen 1. mars. Lokalforeningene er underlagt foreningens styre, og styret har fullmakt til å oppløse en lokalforening eller dets styre dersom styret finner det nødvendig. Alle medlemmer som har fylt 15 år har rett til å delta, stemme og stille til valg til styret i laget.

Medlemmer i FBIN er automatisk medlem i den lokalavdeling de geografisk tilhører. Dersom praktiske hensyn tilsier noe annet, kan medlemskapet etter den enkeltes ønske likevel knyttes til en annen lokalavdeling.

Påmelding til landsmøtet gjøres på telefon 22 20 03 90 eller på e-post fbin@fbin.no.