Militærtjeneste

Personer med blødersykdom får normalt automatisk fritak for militærtjeneste, men reglementet sier at verneplikten både er en plikt og en rettighet. Dette betyr at personer med blødersykdom som ønsker å avtjene verneplikten kan søke om dette. I en slik søknad må det vedlegges uttalelser fra spesialist i hematologi. Søknaden stiles til sjefslegen i Forsvarets sanitet. Dersom en person med blødersykdom ønsker å gjøre karriere innen forsvaret, eller å kunne benytte seg av de muligheter til utdannelse som foreligger, må førstegangstjenesten være avtjent.