Grunn- og hjelpestønad (kapittel 6 i Lov om folketrygd)

Grunnstønad:

En ytelse som skal kompensere for lovbestemte utgifter relatert til varig sykdom. Utgiftene må dokumenteres eller sannsynliggjøres og minimum ha en størrelse tilsvarende laveste sats.

Hjelpestønad:

Er en ytelse som skal kompensere for foreldrenes merarbeid utover det som er normalt i forhold til friske barn på samme alder. Stønaden finnes i ulike satser: Ordinær hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad. Størrelsen på ytelsen vil bl.a. være avhengig av merarbeidets innhold, hyppighet og tidsbruk.

Har familien i tillegg andre utfordringer av helsemessig eller annen karakter, bør dette tas med for en helhetlig vurdering av foreldrenes merbelastning. Hjelpestønad kan ytes i hele livsløpet, men personer over 18 år får bare ordinær hjelpestønad, dvs. den laveste satsen, og det skal da eksistere et privat hjelpe- eller pleieforhold.