Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Ekstraordinært landsmøte 8. desember 2018

Styret innkaller med dette til ekstraordinært landsmøte i Foreningen for blødere i Norge.


Sted:    Thomles gate 4, 0270 OSLO
Tid:     8. desember 2018 kl. 14.00


Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har pålagt Foreningen for blødere i Norge å justere en av paragrafene i foreningens vedtekter innen 31.12.2018. For å gjennomføre vedtektsendring må det innkalles til ekstraordinært landsmøte.

Bufdir har følgende pålegg om endring av vedtektene: «Organisasjonen må gjennom sine vedtekter sikre at personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende har flertall i alle styrende organer nasjonalt, regionalt og lokalt».

Vedtektenes § 5 er i dag formulert slik:
Foreningens daglige ledelse ivaretas av et styre som består av leder, 6 styre­medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret velges av landsmøtet, og hvert styre­medlem velges for 4 år. Minst halvparten av styremedlemmene velges på hvert landsmøte. Dersom det velges 4 eller flere styremedlemmer på samme lands­møte skal kun 3 velges for 4 år, mens resten velges for 2 år. Hvem som skal velges for 2 år avgjøres ved loddtrekning etter at personvalget er foretatt. Varamedlemmene velges for 2 år. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede.

Styret foreslår følgende tilføyelse til vedtektenes §5:
Medlemmer med blødersykdom og deres pårørende skal til enhver tid utgjøre flertallet i de styrende organer i foreningen nasjonalt, regionalt og lokalt.

Påmelding til landsmøtet gjøres på telefon: 22 20 03 90 eller på e-post: fbin@fbin.no

Det er stengt for kommentarer.