Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Referat medisinsk fagråd 7. mars 2012

LegeMedisinsk fagråd for bløderforeningen hadde møte 7. mars 2012. Temaer som ble diskutert var planlagte operasjoner, faktorkonsentrat til blødere på sykehjem, oppfølging av blødere på sykehjem, prøveresultater i pasientjournal, SSD som medarrangør til Føl deg bra weekend og om fler bør inviteres til fagrådsmøtene. 

Referat fra møte i Fagrådet

onsdag 7. mars 2012 kl. 16.00

Barnemedisinsk avdeling,  OUS/Rikshospitalet

 

Tilstede: Pål Andre Holme(PAH), Bengt Frode Kase(BFK), Knut Ro (KR), Svein Erik Sørlie (SES), Geir Tjønnfjord(GT), Anders Glomstein(AG)

 1.     Planlagte operasjoner 2012

GT informerte.

– Betydelig reduksjon i behov for ortopediske inngrep. 60% av bløderkirugien er nå ikke-ortopedisk. Det er 5 personer på venteliste, og alle er planlagt inn i løpet av året.

– Muligheten for endret ordning for finansiering av faktorkonsentrater øker! Økonomistaben på OUS/RH jobber for dette, muligens kan endringer skje allerede i inneværende år.

– Omorganiseringen av kirurgien på OUS gjør at de forskjellige kirurgiske spesialiteter finnes på forskjellige sykehus. Operasjoner – også av blødere – vil skje der kirurgene er. Men alle blødere innlegges via hematologisk avdeling på RH, og all faktorsubstitusjon organiseres derfra. Det har vært samarbeidsmøter med de involverte avdelinger omkring dette.

 2.     Faktorkonsentrater til blødere på sykehjem

Man antar at utgifter til faktorkonsentrater i prinsippet skal dekkes av institusjonen, men hittil har man fortsatt utlevring fra apotek som ved hjemmebehandling uten at noen har protestert.

GT sendte et brev om finansiering av bløderbehandling i sykehjem til Helsedirektoratet i begynnelsen av 2011, men har aldri fått noen tilbakemelding. Han problematiserte handteringav økonomien omkring pasienter med særlig høye medikamentkostnader.

Diskusjon omkring hvorvidt FBIN skal ta opp dette som sak.  Ingen egentlig konklusjon, men man syntes å ende på en avventende holdning – ta det opp dersom det blir et problem. Spesielt når man tar i betraktning mulige fremtidige endringer i finansieringsordninger, se avsnittet over.

 3.     Oppfølgning av blødere på sykehjem o.l.

BFK og AG redegjorde. SSD vil følge opp og gi informasjon også til sykehjem og lignende institusjoner. Har allerede vært aktuelt. SSD har et livsløpsperspektiv, og rådgivning og oppfølgning livet ut er praksis for alle brukergruppene.

 4.     Prøveresultater i pasientjournal

PAH/AG: Svar på alle prøver tatt ved RH blir automatisk liggende i det elektroniske journalsystemet. Etter årskontroller skriver ansvarlig lege prøvesvarene også inn i journalnotatet. Dersom dette ved ett tilfelle ikke har skjedd, beror det på en ren forglemmelse.

 5.     SSD som medarrangør ved ”Føl deg bra week-end”?

BFK synes personlig ja, men SSD’s oppdragsgiver (direktoratet) sier bastant nei! Finansiering av den type arrangementer ligger utenfor det direktoratet mener SSD skal gjøre. Man skal bruke likemannspenger!

SSD stiller naturligvis gjerne med foredragsholder – om ønskelig.

En alternativ løsning for å få SSD med, kan være å lage et kurs for eldre blødere som er med i SSD’s ordinære kursprogram, og hvor SSD står for programmet minst én dag.

 6.     Bør flere inviteres til fagrådsmøtene?

KR: Stadig færre fagpersoner aktuelle. FBIN vil ha forslag til evt. flere som kan delta.

Diskusjon. Ny leger med ansvar for bløderbehandling planlegges både for voksne og barn. Disse må naturligvis på listen så snart de er aktive.

Sykepleiere/rådgivere ved SSD kan inviteres (Siri Grønhaugog Vigdis Falck). AG sender deres mailadresser til KR.

 7.       Eventuelt

KR: Bløderbehandlingen er nå lite problemfylt og kontroversiell, og behovet for diskusjon i Fagrådet mye mindre enn tidligere. Heldigvis.

Men det bør allikevel arrangeres minst ett møte årlig. Helst to.

Neste møte: Onsdag 14. november 2012

 

Oslo, 19. mars 2012

Anders Glomstein (sign)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.